Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων έχει να επιδείξει ισχυρή δέσμευση και πλούσιο ιστορικό συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης. Ήταν από τα πρώτα λίγα Τμήματα ΑΕΙ της χώρας που συμμετείχαν με επιτυχία στη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από επιτροπή Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων, ήδη από το Νοέμβριο του 2008. Για όλες τις εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος πατήστε εδώ.

Η πρώτη αξιολόγηση των διδασκόντων του Τμήματος από τους φοιτητές έγινε κατά τα έτη 1999-2000, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι) του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων». Στη συνέχεια και στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ’ ΚΠΣ, το Τμήμα υλοποίησε κατά το διάστημα 2002-2005 το υποέργο «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙΘ», με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διδασκαλίας υφιστάμενων μαθημάτων, την εισαγωγή νέων μαθημάτων και την παραγωγή και χρήση εργαστηριακού εκπαιδευτικού υλικού που αναφέρεται σε έξυπνες κατασκευές (επιστημονικά όργανα) και σε συστήματα καταγραφής, ανάκτησης και επεξεργασίας δεδομένων σε Η/Υ συνδεδεμένους με επιστημονικές συσκευές. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε παράλληλα και συμπληρωματικά προς τα υποέργα «Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων» και «Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ)» που επίσης χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, το Τμήμα συμμετέχει σε διαδικασίες αξιολόγησης με βάση τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙΘ που συστάθηκε εκείνη την περίοδο. Οι αξιολογήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν στη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος που οδήγησε και στην Εξωτερική του αξιολόγηση από επιτροπή Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων, το Νοέμβριο του 2008. Έκτοτε, το Τμήμα συμμετέχει ανελλιπώς, με υψηλά ποσοστά συμμετοχής, στη διαδικασία αξιολόγησης όπως οργανώνεται από την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος με τη συμπλήρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων που διανέμονται στους φοιτητές για όλα τα γνωστικά αντικείμενα σε καθορισμένες περιόδους της διδακτικού εξαμήνου (8η – 10η εβδομάδα διδασκαλίας). Από το εαρινό εξάμηνο 2013-2014, η διαδικασία της αξιολόγησης τελείται πλέον ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου με χρήση προσωπικών κωδικών από τους φοιτητές.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επικαιροποιείται τακτικά με βάση τις εξελίξεις στην επιστήμη και τις ανάγκες των αποφοίτων του Τμήματος. Προηγούμενες επικαιροποιήσεις του ΠΣ του Τμήματος έγιναν το 2012 και το 2015. Η τελευταία έγινε το 2019 και αφορά στη μετατροπή του ΠΣ σε 5ετές κατά την ενσωμάτωση του Τμήματος στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.