Ο φοιτητής/φοιτήτρια καθίσταται Πτυχιούχος του Τμήματος μόλις ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών (μαθήματα, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση), οπότε και μπορεί να ζητήσει με αίτησή του/της συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, Πιστοποιητικό Αποφοίτησης και  Αναλυτική Βαθμολογία των μαθημάτων.

Το Τμήμα χορηγεί επίσης στους πτυχιούχους βεβαίωση επάρκειας γνώσης  χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το Π.Δ. 44/2005 άρθρο 27, παράγραφος 1.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες ενημερώνονται έγκαιρα από τις Ανακοινώσεις της Γραμματείας στην ιστοσελίδα του Τμήματος προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας, που πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο.

Εκτός του Πτυχίου, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να παραλάβουν και Παράρτημα Διπλώματος (στα Αγγλικά) το οποίο έχει συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO / CEPES . Στόχος του παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς διαφάνειας και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κτλ).  Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα (μετά από αίτηση).

Για να δείτε το παράρτημα διπλώματος κάντε κλικ εδώ (Προσοχή: το υπόδειγμα που θα εμφανιστεί μπορεί να μην αντιστοιχεί στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών).