Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία μετά το πέρας του 8ου εξαμήνου και εφόσον έχει παρακολουθήσει με επιτυχία 35 επί συνόλου 50 μαθημάτων (εξαιρουμένων των προαιρετικών). Η χρονική διάρκεια εκπόνησής της ορίζεται από ένα μέχρι τρία εξάμηνα. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές  να εκπονήσουν την Πτυχιακή τους Εργασία  σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων.

Η λίστα με τα θέματα των  πτυχιακών εργασιών που διατίθενται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αναρτάται στην αρχή κάθε εξαμήνου στις Ανακοινώσεις της Γραμματείας στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μετά από συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή,  ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει στην Γραμματεία Αίτηση Ανάληψης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας στην οποία να φαίνεται ο  τίτλος  και η περίληψη της εργασίας. Το Τμήμα ορίζει σε κάθε εργασία τριμελή εξεταστική επιτροπή  αποτελούμενη από τον επόπτη καθηγητή  και άλλα δύο μέλη με σχετικό γνωστικό αντικείμενο.

Η Πτυχιακή Εργασία πρέπει απαραίτητα να έχει ερευνητική μορφή, να περιλαμβάνει κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και πειραματικό ή υπολογιστικό μέρος. Η συγγραφή της εργασίας θα πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα που έχει ορίσει το Τμήμα. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει  στη Γραμματεία του Τμήματος Αίτηση για Εξέταση. Απαιτούνται (3 cd αν είναι ένας φοιτητής, 4 αν είναι δυο κ.ο.κ.) για τη Γραμματεία  και άλλα 3   (των εξεταστών) η μορφή των οποίων   θα καθοριστεί από τους εξεταστές. Τα cd που θα δοθούν στη γραμματεία θα είναι σε χάρτινο φακελάκι το καθένα, με τυπωμένο το θέμα στα ελληνικά και αγγλικά καθώς και τα ονόματα των φοιτητών και των καθηγητών τους. Στη συνέχεια οι φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία στέλνουν  συμπληρωμένο το παρακάτω κείμενο με mail στο infofood@food.teithe.gr:

Τίτλος εργασίας Ελληνικά:

Τίτλος εργασίας Αγγλικά:

Φοιτητής-τες:

Εισηγητής:

Για να καταθέτει ο/η φοιτητής/τρια αίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να έχει περάσει το μάθημα «Σύνταξη Επιστημονικών Εκθέσεων (Σεμινάριο)».

Η παρουσίαση – εξέταση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται παρουσία ακροατηρίου, αποτελούμενο από την τριμελή εξεταστική επιτροπή, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος και φοιτητές. Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών γίνονται σε κάθε εξεταστική περίοδο και σε ημερομηνίες που αποφασίζονται από το Τμήμα. Τόσο οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων εξέτασης πτυχιακών όσο και οι ημερομηνίες παρουσίασής τους, αναρτώνται στις Ανακοινώσεις της Γραμματείας στην ιστοσελίδα του Τμήματος.