Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας του 8ου εξαμήνου και εφόσον έχει παρακολουθήσει με επιτυχία 35 επί συνόλου 50 μαθημάτων (εξαιρουμένων των προαιρετικών). Η χρονική διάρκεια εκπόνησής της ορίζεται από ένα μέχρι τρία εξάμηνα. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν τη Διπλωματική τους Εργασία τους  σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων.

Η λίστα με τα θέματα των διπλωματικών εργασιών που διατίθενται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αναρτάται στην αρχή κάθε εξαμήνου στις Ανακοινώσεις της Γραμματείας, στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή,  ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει στη Γραμματεία Αίτηση Ανάληψης Θέματος Διπλωματικής Εργασίας με τον τίτλο  και την περίληψη της εργασίας. Το Τμήμα ορίζει σε κάθε εργασία τριμελή εξεταστική επιτροπή  αποτελούμενη από τον επιβλέποντα καθηγητή και άλλα δύο μέλη με σχετικό γνωστικό αντικείμενο.

Η Διπλωματική Εργασία πρέπει απαραίτητα να έχει ερευνητική μορφή, να περιλαμβάνει κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και πειραματικό ή υπολογιστικό μέρος. Η συγγραφή της εργασίας πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα που έχει ορίσει το Τμήμα. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει  στη Γραμματεία του Τμήματος Αίτηση για Εξέταση. Απαιτούνται 3 CD-ROM με την εργασία, αν είναι ένας φοιτητής και 4 CD-ROM, αν είναι δύο, για τη Γραμματεία και άλλα 3 για τους εξεταστές, οι οποίοι μπορούν να αποδεχτούν την εργασία και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα CD-ROM που θα δοθούν στη Γραμματεία θα είναι σε χάρτινο φακελάκι το καθένα, με τυπωμένο το θέμα στα Ελληνικά και Αγγλικά, καθώς και τα ονόματα των φοιτητών και των καθηγητών τους. Στη συνέχεια, οι φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία στέλνουν τα παρακάτω στοιχεία στο infofood@food.teithe.gr:

Τίτλος εργασίας στα Ελληνικά:

Τίτλος εργασίας στα Αγγλικά:

Φοιτητής/τές:

Επιβλέπων Καθηγητής:

Για να καταθέσει ο/η φοιτητής/τρια αίτηση εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να έχει περάσει το μάθημα «Σύνταξη Επιστημονικών Εκθέσεων (Σεμινάριο)».

Η παρουσίαση – εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται παρουσία ακροατηρίου, αποτελούμενο από την τριμελή εξεταστική επιτροπή, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος και φοιτητές. Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών γίνονται σε κάθε εξεταστική περίοδο και σε ημερομηνίες που αποφασίζονται από το Τμήμα. Τόσο οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων εξέτασης διπλωματικών όσο και οι ημερομηνίες παρουσίασής τους, αναρτώνται στις Ανακοινώσεις της Γραμματείας, στην ιστοσελίδα του Τμήματος.