Για να κατεβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο κάντε κλικ εδώ (για το παλιό πρόγραμμα σπουδών του ΑΤΕΙΘ εδώ).

Για να κατεβάσετε τα περιγράμματα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών κάντε κλικ εδώ (για το παλιό πρόγραμμα σπουδών εδώ).

Η Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων απαιτεί βασικές γνώσεις σε Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Βιολογία και Μικροβιολογία. Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο, ο Επιστήμονας και Τεχνολόγος Τροφίμων αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς της επιστήμης και μηχανικής τροφίμων, επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών τροφίμων και στην βιομηχανική εφαρμογή τους.

Επομένως, τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) διακρίνονται σε μαθήματα:

  • Γενικού Υποβάθρου,
  • Ειδικού Υποβάθρου,
  • Ειδίκευσης.

Τα μαθήματα Γενικού Υποβάθρου αποτελούν προέκταση και εμβάθυνση των λυκειακών γνώσεων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Βιολογία και Μικροβιολογία. Τα μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου και Ειδίκευσης καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων του ΠΣ και είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την ειδικότητα του Επιστήμονα και Τεχνολόγου Τροφίμων.

Κάποια από τα μαθήματα του ΠΣ είναι Γενικών Γνώσεων συμπληρώνοντας τις επιστημονικές γνώσεις των φοιτητών σε τομείς που εφάπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Επιστήμονα και Τεχνολόγου Τροφίμων χωρίς όμως να αποτελούν τον κορμό του ΠΣ. Τέλος, με την βοήθεια των μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων οι φοιτητές και φοιτήτριες αποκτούν τις γενικές αλλά απαραίτητες δεξιότητες (σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, οικονομοτεχνικών μελετών κλπ.) που είναι απαραίτητες τόσο για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους όσο και στην μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ως προς το περιεχόμενό τους, τα μαθήματα καλύπτουν τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές: Χημεία, Βιολογία και Επιστήμες Ζωής, Μαθηματικά και Ανάλυση, Μηχανική και ΔΟΝΑ (Διοίκηση-Οικονομία-Νομοθεσία-Ανθρωπιστικές Σπουδές).

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία στην αίθουσα, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και τη συμμετοχική εργασία. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων (ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων) και επικοινωνιακών ικανοτήτων του/της φοιτητή/φοιτήτριας.

Ο συνολικός αριθμός των προσφερομένων μαθημάτων στο ΠΣ είναι 66. Τα περισσότερα από αυτά είναι υποχρεωτικά μαθήματα. Υπάρχουν όμως και μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής (επιλογή από λίστα υποψηφίων μαθημάτων) όπως και μαθήματα ελεύθερης επιλογής (προαιρετικά). Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για την λήψη πτυχίου είναι 50. Το συνολικό πρόγραμμα καλύπτει 300 πιστωτικές μονάδες ECTS.