Οι φοιτητές του Τμήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση στον τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές, η Πρακτική Άσκηση να διεξαχθεί σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων.

Η Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με τις τρέχουσες επιταγές της βιομηχανίας και τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει το Τμήμα αποβλέπει:

α) στην πλήρη αξιοποίηση των γνώσεων, που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,

β) στην προσαρμογή των φοιτητών στους χώρους εργασίας και στην εξάσκηση των δεξιοτήτων τους,

γ) στη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος,

δ) στην αξιοποίηση, εκ μέρους του Τμήματος, της εμπειρίας που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, με ανάλογη προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η Πρακτική Άσκηση διενεργείται μετά το τέλος του 8ου εξαμήνου με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς 35 μαθήματα (εξαιρουμένων των προαιρετικών) στα οποία υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνονται ο ελάχιστος αριθμός των κατ” επιλογήν μαθημάτων των Ομάδων Α και Β (4, κατ” ελάχιστον, μαθήματα Τεχνολογιών).

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αντικατασταθεί από αριθμό (τριών κατ” ελάχιστον) μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προσφέρονται από το Τμήμα Γεωπονίας) τα οποία είτε είναι χαρακτηρισμένα ως προαιρετικά είτε ανήκουν στις τρεις ομάδες κατ” επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και θα επιλεγούν ως επιπλέον μαθήματα πέραν των υποχρεωτικών απαιτήσεων της αντίστοιχης ομάδας. Το σύνολο των μονάδων  ECTS των μαθημάτων που θα επιλεγούν προς αντικατάσταση της Πρακτικής Άσκησης είναι κατ” ελάχιστον 18.

Έχουν οριστεί από το Τμήμα συγκεκριμένες περίοδοι εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης και οι οποίες είναι: χειμερινή περίοδος από 1/10 μέχρι 31/1 και εαρινή περίοδος από 1/4 μέχρι 30/7. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης χρονικής επέκτασης της πρακτικής άσκησης.

Τα θέματα της Πρακτικής Άσκησης συντονίζονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, αποτελούμενη από τρία μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Η Επιτροπή διεξάγει συστηματική αναζήτηση θέσεων, οι οποίες ανακοινώνονται στους φοιτητές πριν την έναρξη κάθε περιόδου. Ακόμη, γίνονται δεκτές και θέσεις προτεινόμενες από τους φοιτητές, κατόπιν έγκρισης από την Ομάδα Έργου.

Πριν την έναρξη κάθε περιόδου Πρακτικής Άσκησης γίνεται στους ενδιαφερομένους φοιτητές από τον Υπεύθυνο του Έργου ενημέρωση και ανάλυση του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης. Κατά τη διάρκειά της, οι φοιτητές ελέγχονται από τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος ορίζεται από το Τμήμα.

Το Τμήμα τοποθετεί φοιτητές σε θέσεις πρακτικής άσκησης (α) μέσω του ΟΑΕΔ, όπου επιχορηγείται ο φορέας απασχόλησης και (β) μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙ/Θ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», που συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου επιχορηγείται ο φοιτητής.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση μέσω του ΟΑΕΔ, το ύψος της αποζημίωσης του ασκούμενου φοιτητή σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Η επιχορήγηση γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην έδρα της επιχείρησης στο τέλος της πρακτικής άσκησης και εντός τριών μηνών. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΑΕΙ/TEI κλπ.) ο φοιτητής αποζημιώνεται μηνιαίως με το ποσό των 176,08€ (απόφαση 2025805/2917/0022, ΦΕΚ307 τ.Β/1993). Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού που πραγματοποιήθηκε στης 1.5.22 το ποσό το οποίο θα αμείβονται οι φοιτητές θα είναι 637,00 € από ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ.

Όταν η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει κάθε μήνα το φοιτητή ως εξής, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης:

Μηνιαία αποζημίωση ασκούμενου από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ:

Πρακτική Άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση 357,00 € (από τον εργοδότη)
280,00 € ( από το ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ 637,00 €

 

Πρακτική Άσκηση σε δημόσια επιχείρηση 176,08 € (από το δημόσιο φορέα)
280,00 € ( από το ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ 456,08 €

Όπως φαίνεται στο πίνακα, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της πρακτικής άσκησης, από την πλευρά του, ενισχύει οικονομικά το φοιτητή με το ποσό των 280,00€ για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης.

Η ασφαλιστική κάλυψη 1% κατά επαγγελματικού κινδύνου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ καταβάλλεται μηνιαίως στο φοιτητή από το φορέα απασχόλησης και είναι υποχρεωτική, με όποιο τρόπο κι αν διενεργείται η πρακτική άσκηση του φοιτητή.  Οι Συμβάσεις Εργασίας Φοιτητών, που υπογράφονται, έχουν εξάμηνη ισχύ και ακολουθούν τα συμφωνηθέντα πρότυπα.