Οι κατ΄έτος μετεγγραφές φοιτητών/-τριών ανέρχονται στο ποσοστό του 15% των εισακτέων φοιτητών στο Τμήμα σύμφωνα με τις διατάξεις και τα κριτήρια  που ορίζονται στην παρ. 1 & 11 του άρθρου 21 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α”).

Οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, όταν οριστούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.