Η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίων-ΤΕΙ στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων γίνεται με την διεξαγωγή εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα, τα οποία είναι τα εξής:

  • Γενική & Ανόργανη Χημεία
  • Οργανική Χημεία
  • Βιοχημεία Τροφίμων

Για να κατεβάσετε την εξεταστέα ύλη κάντε κλικ εδώ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η διενέργεια των εξετάσεων γίνεται στο διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου.  Το πρόγραμμα των εξετάσεων ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος (ΦΕΚ 3185/16-12-2013).

Τα δικαιολογητικά υποβολής είναι:

  • Αίτηση (κατεβάστε την κάνοντας κλικ εδώ)
  • Αντίγραφο Πτυχίου
  • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

Βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΙΤΕ ή του ΔΟΑΤΑΠ, κατά περίπτωση, για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών (Μόνο για πτυχιούχους Σχολών εξωτερικού).  Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται όταν η Σχολή προέλευσης περιλαμβάνεται στους καταλόγους αναγνωρισμένων Σχολών.