Η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει  μία σειρά από πιστοποιητικά μετά από αίτηση του φοιτητή (μέσω ΚΕΠ ή στη Γραμματεία του Τμήματος με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας)

Μερικά από αυτά είναι:

  • Βεβαιώσεις για διάφορους οργανισμούς και χώρες του εξωτερικού (χορηγείται μετά από αίτηση)
  • Πιστοποιητικό Στρατολογίας που κατατίθεται στα Στρατολογικά Γραφεία για τη λήψη ή διακοπή αναβολής στράτευσης  (χορηγείται μετά από αίτηση)
  • Υπηρεσιακό Σημείωμα για την εφορία, ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ), ΟΑΕΔ και Τράπεζες (χορηγείται χωρίς αίτηση)
  • Βεβαίωση Σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση  (χορηγείται χωρίς αίτηση)
  • Αναλυτική Βαθμολογία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών κλπ (χορηγείται μετά από αίτηση)

Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να εκτυπώνουν, προς ενημέρωσή τους (μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Πυθία), Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία φαίνονται τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς καθώς και οι αντίστοιχοι βαθμοί.

Το  Ίδρυμα ΑΤΕΙΘ παρέχει:

  • Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης το οποίο πρέπει να θεωρείται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος μόνο σε φοιτητές που δεν είναι ασφαλισμένοι άμεσα ή έμμεσα σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, ισχύει μέχρι και το 12ο εξάμηνο (μετά από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 και μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας)
  • Κάρτα Σίτισης. Η αίτηση κατατίθεται στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας του ΑΤΕΙΘ (Γραφείο Σίτισης) που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΑΤΕΙΘ και του Τμήματος.