Η φοίτηση για λήψη πτυχίου διαρκεί κατ’ ελάχιστο δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σύμφωνα με το νόμο 4777/2021, άρθρο 34 (ΦΕΚ 25 Α’/17-02-2021), η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχεται στα δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας είναι η εγγραφή (μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων) κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Φοιτητές που για δύο συνεχόμενα εξάμηνα δεν κάνουν δήλωση, διαγράφονται από τα μητρώα του Τμήματος χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Η φοίτηση μπορεί να διακοπεί μέσα στα 5 πρώτα έτη σπουδών. Το συνολικό διάστημα διακοπής σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη.