Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα (διαλέξεις και ασκήσεις πράξης) και εργαστηριακά μαθήματα. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και την Πρακτική Άσκηση (6 μηνών) σε παραγωγικές βιομηχανικές μονάδες, εργαστήρια ελέγχου τροφίμων, ερευνητικά Ινστιτούτα ή δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με τα τρόφιμα κλπ. Δίνεται η δυνατότητα η Πτυχιακή Εργασία ή η Πρακτική Άσκηση να εκπονηθούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Erasmus+).