Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα. Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών  ( το οποίο αντικατέστησε το Πρόγραμμα Σπουδών ΑΤΕΙΘ) περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα (διαλέξεις και ασκήσεις πράξης) και εργαστηριακά μαθήματα. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και (προαιρετική) Πρακτική Άσκηση σε παραγωγικές βιομηχανικές μονάδες, εργαστήρια ελέγχου τροφίμων, ερευνητικά Ινστιτούτα ή δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με τα τρόφιμα κλπ. Δίνεται η δυνατότητα η Πτυχιακή Εργασία ή η Πρακτική Άσκηση να εκπονηθούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Erasmus+).