Η προκήρυξη των θέσεων του ΠΜΣ για κάθε ακαδημαϊκή χρόνια γίνεται τον Μάιο/Ιούνιο του αντίστοιχου έτους (με επανάληψη της προκήρυξης τον Σεπτέμβριο) και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και την κεντρική σελίδα του ΑΤΕΙΘ. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Έντυπη αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ότι έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση του αντιγράφου πτυχίου.
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
  6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  9. Δύο συστατικές επιστολές.

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ με τις πλήρεις οδηγίες για την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών του ΠΜΣ κάντε κλικ εδώ.

Επικοινωνία με τη γραμματεία του ΠΜΣ:
Ευθυμία Τζιαμπάση
Τηλ.:2310013579 / 2310013910 / 2310013576

email: infofoodpms@teithe.gr