Η προκήρυξη των θέσεων του ΠΜΣ για κάθε ακαδημαϊκή χρόνια γίνεται το Μάιο του αντίστοιχου έτους, με διάρκεια έως τον Σεπτέμβριο και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και την κεντρική σελίδα του Ιδρύματος. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Έντυπη αίτηση
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και μία φωτογραφία
  3. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι) ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος, στο οποίο φοιτούν, ότι έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου.
  4. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού).
  5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
  7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν), οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
  8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
  9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  10. Δύο συστατικές επιστολές.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο ΠΜΣ θα κληθούν για Συνέντευξη από Επιτροπή που ορίζεται από την ΓΣ του Τμήματος.  Οι πλήρεις οδηγίες για την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών στο ΠΜΣ αναγράφονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΜΣ:
Ευθυμία Τζιαμπάση
Τηλ.:2310013579 / 2310013910 / 2310013576

email: info@pms.food.ihu.gr