ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων», λειτουργεί από το 2009, όταν και εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση 90352/Ε5(ΦΕΚ 1906/7-9-2009). To 2018, το ΠΜΣ επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 2191/12-6-2018) βάσει των διατάξεων του Ν. 4485/2017 και η λειτουργία του ανανεώθηκε για πέντε έτη. Κάτω από την αιγίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, το ΠΜΣ έλαβε εκ νέου έγκριση ανανέωσης με το ΦΕΚ 3545/23.09.2019.

Το ΠΜΣ απονέμει στους αποφοίτους του Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων. Παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων που έχουν σχέση με την Ασφάλεια των Τροφίμων, τη Διασφάλιση Ποιότητάς τους και την Ορθολογική Οργάνωση της Παραγωγής τους σε Βιομηχανική Κλίμακα.

Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους: α) την υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να επανδρώσουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς της Βιομηχανίας Τροφίμων (όπως έλεγχος ποιότητας, προγραμματισμός παραγωγής κλπ)  ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στη παραγωγή ασφαλών και ποιοτικά αποδεκτών από τους καταναλωτές υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων, β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους του τομείς που άπτονται της Επιστήμης των Τροφίμων.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ απασχολούνται ως υψηλόβαθμα στελέχη τόσο στον ιδιωτικό τομέα (βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τροφίμων, επιχειρήσεις ελέγχου και πιστοποίησης τροφίμων κλπ) όσο και στο δημόσιο τομέα (δημόσιοι οργανισμοί ελέγχου τροφίμων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα κλπ).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας, Γεωπονίας (κατεύθυνσης Τεχνολογίας Τροφίμων), Χημικής Μηχανικής, Κτηνιατρικής, καθώς και άλλων σχετικών με τα τρόφιμα επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση και εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και τα επόμενα δύο στην εκπόνηση και εξέταση μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής (research project). Τα δίδακτρα είναι ύψους 800 ευρώ/εξάμηνο (3200 ευρώ για όλο το πρόγραμμα).

 

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΜΣ:
Ευθυμία Τζιαμπάση
Τηλ.:2310013579 / 2310013910 / 2310013576

email: info@pms.food.ihu.gr