Όνομα
Επικοινωνία
Θέση/Ειδικότητα
 
Ξανθοπούλου Νίκη2310-013910
xantniki@admin.teithe.gr
Προϊσταμένη Γραμματείας
Ευμορφοπούλου Άρτεμις2310-013908
artemisthes@admin.teithe.gr
Διοικητική Υπάλληλος