ΑΤΕΙΘ – Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

 • Τοξικολογία Τροφίμων
 • Βιοχημεία Τροφίμων
 • Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων
 • Τεχνολογία και ‘Ελεγχος Ποιότητας Νερού
 • Σύνταξη Επιστημονικών Εκθέσεων

ΑΤΕΙΘ – Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

 • Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • Χημική Ωκεανογραφία
 • Υδατική Ρύπανση και Τοξικότητα
 • Έλεγχος Ποιότητας Επιφανειακών Νερών
 • Χημεία και Τεχνολογία Αντιρύπανσης
 • Οργανική Χημεία και Βιοχημεία