Το Βιομηχανικό Εργαστήριο και το Κεντρικό Ερευνητικό Εργαστήριο(Εργαστήριο Μελέτης Φυσικών και Χημικών Παραμέτρων Τροφίμων) του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙΘ είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους που καλύπτουν όλο το φάσμα του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων και αφορούν όχι μόνο τη μεταποίηση και τον έλεγχο των τροφίμων αλλά και οργανωτικά και λειτουργικά θέματα των μονάδων παραγωγής τροφίμων όπως είναι: μελέτη οργάνωσης και ελέγχου της παραγωγής, μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κλπ .

Αναλυτικότερα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή βελτίωση ήδη υπαρχόντων ανάλογα με τις προδιαγραφές και τους στόχους των υποψηφίων πελατών.
 • Ανάπτυξη νέων διεργασιών μεταποίησης προϊόντων τροφίμων ή βελτίωση- τροποποίηση ήδη υπαρχόντων σύμφωνα με τις προτάσεις των ενδιαφερομένων πελατών.
 • Εξέταση φυσικών και λειτουργικών παραμέτρων προϊόντων τροφίμων με σκοπό τη διερεύνηση της καταλληλότητας τους για νέες χρήσεις.
 • Χημική ανάλυση των κύριων και δευτερευόντων συστατικών των τροφίμων με σκοπό τη πιστοποίηση τους για το αν βρίσκονται εντός συγκεκριμένων ορίων των προδιαγραφών που διέπονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις ιχνοστοιχείων, επιμολυντών ουσιών (φυτοφάρμακα, PCBs κλπ)
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων για να διαπιστωθεί αν η υγιεινή τους κατάσταση πληρεί τις προδιαγραφές της Κοινοτικής νομοθεσίας.
 • Οργανοληπτικές εξετάσεις προϊόντων με τη βοήθεια εκπαιδευμένων δοκιμαστών με τη χρήση διεθνώς παραδεκτών μεθόδων και αποτίμηση των αποτελεσμάτων με τη χρήση υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας στατιστικών μεθόδων.
 • Μελέτες οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας σε νέες βιομηχανικές μονάδες ή γραμμές παραγωγής τροφίμων ή βελτίωση της απόδοσης ήδη υπαρχόντων.
 • Μελέτες και εφαρμογές συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τροφίμων που αφορούν κυρίως την ασφάλεια και την υγιεινή κατάσταση των παραγομένων προϊόντων όπως το σύστημα GMP (Good Manufacturing Practice) και το σύστημα HACCP(Hazard Analysis-Critical Control Points) και οργάνωση των ανάλογων εργαστηρίων που απαιτούνται στις μονάδες αυτές.
 • Εκπαίδευση στελεχών μονάδων παραγωγής τροφίμων στην εφαρμογή μεθόδων που αναφέρονται στο Στατιστικό Έλεγχο της Παραγωγικής Διαδικασίας (Statistical Process Control) και στο Στατιστικό Ποιοτικό Έλεγχο (Statistical Quality Control).

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 •   Όλες οι μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζονται στο Εργαστήριο είναι αυτές που ορίζονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούν επίσημα θεσμοθετημένες μέθοδοι της για κάθε είδους ανάλυση, μέτρηση και χαρακτηρισμό.
 • Οι μελέτες που συντάσσονται επίσης λαμβάνουν υπ” όψη τους τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς.
 • Αμφότερα τα όργανα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται ικανοποιούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Οι χρόνοι παράδοσης των αποτελεσμάτων εξαρτώνται από τη φύση των παρεχομένων υπηρεσιών και ως εκ τούτου αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των υποψηφίων πελατών και των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και αναφέρονται ρητώς στη σχετική σύμβαση ανάθεσης του έργου.
 • Η συγκεκριμένη μεθοδολογία εκτέλεσης ενός έργου που χρησιμοποιείται είναι αυτή που καθορίζεται από τα διεθνή πρότυπα και ιδιαίτερα από το σύστημα ISO 9000.Τα χρησιμοποιούμενα όργανα ρυθμίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με πιστοποιημένα όργανα ελέγχου (master control instruments) και τηρούνται σχετικά αρχεία.
 • Τα μέλη του Ε.Π, Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. που αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής υπηρεσιών έχουν όλη τη σχετική ευθύνη που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των εκάστοτε ισχυόντων σχετικών νόμων και διαταγμάτων.
 • Οι αναλαμβάνοντες την εκτέλεση του έργου δηλώνουν στη σύμβαση που υπογράφουν με τους πελάτες ότι θα το φέρουν σε πέρας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τους όρους της σύμβασης αυτής. Ο επιβλέπων επιστημονικός υπεύθυνος του έργου έχει υποχρέωση να βεβαιώσει για τη καλή εκτέλεση του έργου.
 • Σε περίπτωση που το εκτελεσθέν έργο καταλήξει σε οποιαδήποτε μορφής εμπορική εκμετάλλευση, τα κέρδη που προκύπτουν περιέχονται κατά 50% στο χρηματοδότη και κατά 50% στο ΑΤΕΙΘ και την ομάδα που διεξήγαγε την εργασία. Η κατανομή των κερδών μεταξύ του ΑΤΕΙΘ και της ομάδας γίνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΠΘ, Αριθ.Ε5/1629/1986.
 • Σε περίπτωση που οι πελάτες εκφράσουν παράπονα σχετικά με τη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή την αθέτηση υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους της υπογραφείσας σχετικής σύμβασης, αρμόδιο όργανο για την εξέταση των παραπόνων τους είναι η Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙΘ η οποία υποχρεούται να γνωμοδοτήσει για το βάσιμο ή όχι των παραπόνων και να αποφασίσει για το τι μέλλει γενέσθαι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχοντας και την αναλογη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του ΤΕΙΘ.
 • Οι εργαζόμενοι στη παροχή υπηρεσιών έχουν υποχρέωση εφ” όσον αποτελούν μέλη ομάδας εκτέλεσης του έργου να συνεργάζονται στενά με τον επιβλέποντα το έργο να ακολουθούν τις οδηγίες του και να είναι σε θέση να παρέχουν πλήρη στοιχεία για το τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν όποτε τους ζητηθεί. Θα πρέπει να φέρουν σε πέρας την αναληφθείσα απ’αυτούς εργασία μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί με το πελάτη και να είναι σε θέση να εγγυηθούν για τη ποιότητα του εκτελεσθέντος απ” αυτούς έργου ότι πληροί τις προδιαγραφές και όρους της υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης του έργου απ” αυτούς.
 • Οι χώροι εργασίας του Βιομηχανικού Εργαστηρίου είναι εφοδιασμένοι με σύστημα πυρασφάλειας και τα μηχανήματα που βρίσκονται σ” αυτό είναι εφοδιασμένα με συστήματα προστασίας για τους εργαζόμενους μ” αυτά. Υπάρχουν μέσα παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους του και επίσης υπάρχει πλήρως επανδρωμένο ιατρείο στους χώρους του ΤΕΙΘ που είναι σε θέση να εξυπηρετήσει αν παραστεί ανάγκη και τους εργαζόμενους στους χώρους του Βιομηχανικού Εργαστηρίου. Υπάρχει διαρκής επίβλεψη στη τήρηση των κανόνων υγιεινής στους χώρους του Εργαστηρίου και διαρκείς έλεγχοι τόσο χημικοί όσο και μικροβιολογικοί της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου νερού. Τα παραγόμενα κατά τη λειτουργία του Εργαστηρίου απόβλητα αποστέλλονται στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του ΑΤΕΙΘ.
 • Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική των Ερευνητικών Κέντρων και των Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών τηρείται εχεμύθεια για θέματα που αφορούν ευρεσιτεχνίες- ερευνητικά προγράμματα και λοιπές νόμιμες ενέργειες και δραστηριότητες του Βιομηχανικού Εργαστηρίου. Εφ” όσον ζητηθεί από το πελάτη και συμφωνηθεί από το προσωπικό του Εργαστηρίου τότε συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση παροχης υπηρεσιών που θα συνταχθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και ο όρος τήρησης του επιχειρηματικού απορρήτου.
 • Οι προμήθειες αναλωσίμων, ή μη, υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων και εκτέλεση εργασιών μέσω υπεργολαβικής ανάθεσης σε τρίτους, οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για τη εκτέλεση του έργου , όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό της υπογραφείσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών πραγματοποιούνται μετά από εντολή του Επιστημονικού υπεύθυνου του έργου με μέριμνα και ευθύνη του προσωπικού της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών του ΑΤΕΙΘ και με τυχόν επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Η διαχείριση των υλικών είναι ευθύνη του προσωπικού του Εργαστηρίου που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Τα μη αναλώσιμα υλικά, κάθε είδους των οποίων η προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μετά το πέρας του έργου αυτού και ανάλογα με τις συμβατικές δεσμεύσεις. Τα υλικά αυτά καταγράφονται από το προσωπικό του Εργαστηρίου και αντίγραφο του καταλόγου αποστέλλεται στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών.