23 Σεπ

  • Βούλτσιος Δημήτριος

Ένταξη φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας του Δι.Πα.Ε.

Ένταξη φοιτητών στο Π.Σ. 2019-20 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

Για να ενταχθούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Δι.Πα.Ε.  και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις (νόμιμες προϋποθέσεις είναι να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών 2015-16 του Τμήματος καθώς επίσης να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στην Πτυχιακή Εργασία και να έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση). Αφού ολοκληρώσουν τις νόμιμες προϋποθέσεις θα πρέπει να κάνουν  αίτηση στη Συνέλευση  του Τμήματος, για να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω πρόσθετα μαθήματα:

  1. Βιολογία, υποχρεωτικό (1οεξάμηνο).
  2. Δομή και Λειτουργικότητα Τροφίμων (7οεξάμηνο)
  3. Αειφορία και Τρόφιμα (7οεξάμηνο)
  4. Επιμολυντές Τροφίμων (7οεξάμηνο)
  5. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Τροφίμων, υποχρεωτικό ( 8ο εξάμηνο).
  6. Μετρήσεις και Έλεγχος Διεργασιών στη Βιομηχανία Τροφίμων, υποχρεωτικό ( 8ο εξάμηνο).
  7. Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων, υποχρεωτικό ( 8ο εξάμηνο).
  8. Έλεγχος αυθεντικότητας Τροφίμων (8ο εξάμηνο)
  9. Επιδημιολογία, Μικροβιολογική Ασφάλεια Τροφίμων, Δημόσια Υγεία, υποχρεωτικό ( 8ο εξάμηνο).

Η Πτυχιακή Εργασία και η Πρακτική Άσκηση του Π.Σ. 2015-16 αντιστοιχήθηκε με τη Πτυχιακή Εργασία και την Πρακτική Άσκηση του Π.Σ. 2019-20