23 Ιουλ

  • Βούλτσιος Δημήτριος

Ιδιαίτερα υψηλή η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα

Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων του ΔΙΠΑΕ (πρώην Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) έδειξε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που αφορούν την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Εδικότερα, γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση, χαμηλά ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο και υψηλή συσχέτιση της απασχόλησης με το αντικείμενο των σπουδών. Η έρευνα διενεργήθηκε το 2018 με συμμετοχή 496 αποφοίτων του Τμήματος. Οι απόφοιτοι ερωτήθηκαν σχετικά με τα στοιχεία απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας καθώς το βαθμό ικανοποίησης τους από την εργασία τους.

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν διαπιστώθηκε ότι το 80 % διαθέτει εργασία, το 13 % βρίσκεται σε αναζήτηση απασχόλησης ενώ 7 % των αποφοίτων δήλωσαν άεργοι. Το ποσοστό των ανεργίας έχει μειωθεί στο ήμιση σε σχέση με το 2014. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων αποφοίτων είναι μισθωτοί απασχολούμενοι κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων (86 %).

Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα αποτέλεσε το γεγονός ότι μεγάλος είναι ο αριθμός των αποφοίτων που βρίσκουν εργασία σύντομα μετά τη λήψη του πτυχίου με το συντριπτικό ποσοστό (87 %) να έχει βρει εργασία σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Πολλοί μάλιστα παρέμειναν στο χώρο εργασίας όπου τέλεσαν την Πρακτική τους άσκηση κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Τμήμα. Σημαντικό εύρημα επίσης αποτελεί και ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων με το ποσοστό των ερωτηθέντων που εμφανίζεται ικανοποιημένο από την εργασία του να ανέρχεται στο 75 %.

Η έρευνα συμπεραίνει ότι το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχει δώσει ισχυρά εφόδια στους φοιτητές του κάτι που αποδεικνύεται με το υψηλό ποσοστό απασχόλησης σχετικής με το αντικείμενο, την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης. Η αναβάθμιση των Σπουδών με τη δημιουργία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙΠΑΕ και η δημιουργία προγράμματος σπουδών που ακολουθεί τις νέες τάσεις στον τομέα των τροφίμων αναμένεται να δώσει περεταίρω ώθηση στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.