Διορισμός στο Δημοσίο, Εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα και Συνέχιση των Σπουδών των Αποφοίτων Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙΠΑΕ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΠΕ Επιστημόνων και Τεχνολόγων Τροφίμων και ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων) αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ώστε να ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς που αφορούν την αγορά εργασίας, όπως:

α) με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων καθώς και τις υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίμων.

β) με την εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών.

γ) με την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών.

δ) με την εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων.

ε) με τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων.

στ) με την άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

ζ) με την άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων.

η) να μπορεί να εξελίσσεται σε όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής ιεραρχίας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων.

θ) να απασχολείται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, να μπορεί επίσης να απασχοληθεί και ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς του.

ι) να απασχολείται στη διακίνηση και προώθηση (marketing) των μεταποιημένων τροφίμων στις αλυσίδες καταστημάτων.

Επίσης, στο Δημόσιο τομέα υπάρχουν θεσμοθετημένες θέσεις απασχόλησης πτυχιούχων Τεχνολόγων Τροφίμων, όπως στο Υπουργείο Υγείας (θέσεις Τεχνολόγων Τροφίμων σε όλα τα Νοσοκομεία της Ελλάδας), στο Υπουργείο Παιδείας (θέσεις καθηγητών Τεχνολόγων Τροφίμων στα Επαγγελματικά Λύκεια), στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (στη Διεύθυνση Αγορανομικών Ελέγχων), στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (θέσεις Τεχνολόγων Τροφίμων στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων, στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος κλπ), στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (στο Γενικό Χημείο του Κράτους), όπως επίσης και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης κλπ.

Σε ότι αφορά την απασχόληση στο Δημόσιο:

Α) οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (πενταετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας), εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Ο κλάδος αυτός (και η αντίστοιχη ειδικότητα) προσδιορίζει ως μοναδικό προσόν διορισμού στο δημόσιο την κατοχή Πτυχίου ΠΕ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Β) οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (τετραετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός  μας και πρώην ΤΕΙ), εντάσσονται στον κλάδο ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο κλάδος αυτός (και η αντίστοιχη ειδικότητα) προσδιορίζει ως μοναδικό προσόν διορισμού στο δημόσιο την κατοχή Πτυχίου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη δημοσιευμένος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, όπου αποτυπώνονται οι κωδικοί θέσεων για τους αποφοίτους του Τμήματος. Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη 2Γ/2022 (ΦΕΚ 75/ τ. ΑΣΕΠ/21-11-2022),
i) ο κωδ. θέσης 409 αφορά τον κλάδο ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με διακριτό κωδ. 112 για τους απόφοιτους της προαναφερθείσας περίπτωσης Α.
iii) κωδ. θέσης 523 αφορά τον κλάδο TΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με διακριτό κωδ. 222 για τους αποφοιτους της προαναφερθείσας περίπτωσης Α.

Είναι ενδεχομένως σκόπιμο να διευκρινιστεί για τους ενδιαφερόμενους η ύπαρξη 2 κωδικών εντός του κλάδου ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (111 και 112). Ο μεν κωδικός 111 αφορά τους Γεωπόνους με κατεύθυνση Τεχνολογίας Τροφίμων (στους οποίους απαιτείται, ως τυπικό προσόν διορισμού, και η εγγραφή στο ΓΕΩΤΕΕ), ενώ ο κωδικός 112 (που αφορά τους αποφοίτους ΠΕ του Τμήματός μας – ανωτέρω περίπτωση Α) δεν απαιτεί πρόσθετα προσόντα.

Τα ίδια περιγράφονται και στο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο του δημοσίου (ΠΔ 85_ΦΕΚ 222/τΑ’/17-12-2022).

Σε οτι αφορά τον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι και των δύο κατηγοριών (ΠΕ και ΤΕ) μπορούν να εξασκούν το επάγγελμά τους με το πτυχίο τους χωρίς άλλη απαίτηση από το νόμο, ή άλλη έγκριση ή διαδικασία.

Τέλος οι απόφοιτοι του πενταετούς προγράμματος του Τμήματος (ΠΕ, 300ECTS) μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού χωρίς να απαιτείται η κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.