Η ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (www.food.teithe.gr) είναι για τεχνικούς λόγους προσωρινά εκτός λειτουργίας.

 

Σημαντικές Τρέχουσες Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Όσο συνεχίζεται η επίσχεση εργασίας στον ΟΑΣΘ η εξεταστική θα βρίσκεται σε αναστολή. Την ημέρα που θα ανακοινωθεί στον Τύπο ότι αίρεται η επίσχεση, θα ξεκινήσει ξανά η εξεταστική με βάση το αρχικό πρόγραμμα. Για τα μαθήματα των οποίων οι εξετάσεις θα έχουν αναβληθεί λόγω επίσχεσης θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Οι εγγραφές Πρωτοετώνετών, θα γίνονται από την Τρίτη 20.09.2016 έως την Παρασκευή 30.09.2016 και κατά τις ώρες 9.00' πμ έως 13.00' μμ, στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο:

1. Φωτοτυπία της ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΥΠ.ΠΕ.Θ.

2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του Φοιτητή (προσκομίζοντας και την πρωτότυπη για έλεγχο ταυτοπροσωπίας)

3. 2 φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας

4. Οι άρρενες, να γνωρίζουν από πριν τον Αριθμό Μητρώου Αρρένων, για να τον συμπληρώσουν στα έντυπα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ERASMUS+ /Κινητικότητα Φοιτητών»

Οι φοιτητές οι  οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ     ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ERASMUS+ για ΣΠΟΥΔΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο εξωτερικό κατά  το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους  2016-2017 θα πρέπει να υποβάλλουν έως 25/10/2016 το έντυπο: «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κινητικότητας Φοιτητών» στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο «Erasmus» του Τμήματός (κα. Παπαγεωργίου Μαρία) προκειμένου να αξιολογηθούν.

Στη συνέχεια όσοι φοιτητές επιλεγούν, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Ιδρύματος Υποδοχής και να τα υποβάλλουν στο Γραφείο Erasmus.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να βρουν το έντυπο και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Erasmus» στο Γραφείο Erasmus (1ος όροφος, κτίριο Βρεφονηπιοκομίας) & στην Ιστοσελίδα : http://erasmus.teithe.gr

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

A) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς (Απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και

B) οι Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής.

Ο υποψήφιος μπορεί να υπαχθεί σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, εφόσον δεν έχει ελληνική καταγωγή ο ίδιος και κανένας από τους δύο γονείς του.

 

Προθεσμία εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

από 23 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

                α) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό.

             β) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας που έχει εκδοθεί ή από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού ( δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας), καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.

Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτείται Βεβαίωση Πρόσβασης του τρέχοντος έτους με το γενικό βαθμό.

Για τους κατόχους Τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια Αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

Επισημαίνεται ότι οι εισαχθέντες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα προσκομίσουν βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου τους, η οποία να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας τους ή από την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.

            γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν απαιτούνται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

          δ) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του και να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση- πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητα και η καταγωγή των γονέων του υποψηφίου.

            ε) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

            στ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

            ζ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου (VISA) ή της άδειας παραμονής αν ο υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα.

            η) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος :

i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα

ii. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας

iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2014 ή προγενέστερα.

Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.

iv. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού

v. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της εισαγωγής του.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μαζί με το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο στην αρμόδια Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, την οποία καταθέτουν και στη Γραμματεία ή συμπληρώνουν εκ νέου.